Všeobecné podmínky pro poskytování služeb v síti C2NET

Obsah:

 1. Výklad základních pojmů
 2. Druhy a rozsah poskytovaných služeb
 3. Objednávka služeb, platby za služby
 4. Podmínky poskytování služeb
 5. Omezení přístupu ke službám
 6. Hlášení poruch, servis a reklamace poskytovaných služeb
 7. Závěrečná ustanovení

 

1. Výklad základních pojmů

Poskytovatel je firma C2NET s.r.o. se sídlem na adrese J.V.Sládka 84, Frýdek-Místek, IČ 28584996. Služby jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 127/2005 sb., o elektronických komunikacích na území České republiky a v rozsahu osvědčení č. 107/2 Českého telekomunikačního úřadu čj. 13 162 / 2007 - 638 ze dne 16. 3. 2007.

Uživatel je fyzická či právnická osoba, která s poskytovatelem podepíše smlouvu o poskytování některé z nabízených služeb.

Webové stránky poskytovatele jsou trvale dostupné na adrese http://www.c2net.cz. Na webových stránkách jsou uvedeny aktuální parametry jednotlivých služeb.

Veřejná komunikační síť je poskytovatelem provozována dle zákona č. 127/2005 Sb.,v platném znění a slouží především pro poskytování služeb uživatelům. Síť je provozována pod názvem C2NET.

Informační systém poskytovatele je databáze zákaznických účtů (dále jen systém)

Zákaznický účet je souhrn kontaktních údajů uživatele, vedených v systému poskytovatele. Jde především o číslo smlouvy, jméno, adresu, kontaktní mail a kontaktní telefon. Uživatel, který na webu uvede číslo smlouvy a mail, obdrží přihlašovací údaje do systému poskytovatele. V systému poskytovatele najde přehled svých kontaktních údajů, přehled faktur, výpisy volání, v případě využití VoIP linky a další informace. Uživatel je povinen uvést pravdivě své aktuální kontaktní údaje a informovat poskytovatele o každé změně. Uživatel bere na vědomí, že veškerá komunikace s poskytovatelem bude realizována prostřednictvím kontaktního mailu uživatele.

 

2. Druhý a rozsah poskytovaných služeb

Připojení k síti Internet

Poskytovatel zajišťuje prostřednictvím své sítě připojení domácího PC či domácí sítě uživatele k Internetu. Přípojky jsou kabelové anebo bezdrátové.

a) Kabelové připojení je zajištěno kabelem přivedeným do bytu (objektu) uživatele. V bytě uživatele je kabel zakončen zásuvkou s konektorem RJ45. Až po tento konektor je přípojka
spravována poskytovatelem. Rozvody a zařízení v bytě (objektu) uživatele, jako jsou UTP kabely, switch, router, PC či VoIP brána jsou ve správě uživatele a případné servisní zásahy jsou hrazeny dle podmínek uvedených ve smlouvě.

b) Bezdrátové připojení je zajištěno bezdrátovou jednotkou, umístěnou v objektu uživatele. Až po tuto bezdrátovou jednotku je přípojka spravována poskytovatelem. Rozvody a zařízení v objektu uživatele, jako jsou UTP kabely, switch, router, PC či VoIP brána jsou ve správě uživatele a případné servisní zásahy jsou hrazeny dle podmínek uvedených ve smlouvě.
Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah dat, která přes přípojku poskytovatele uživatel přijímá či odesílá.

Provoz VoIP telefonní linky

Poskytovatel zajišťuje provoz telefonní VoIP (Voice over Internet Protokol) linky prostřednictvím Internetové přípojky, která je nezbytnou podmínkou. Uživatel má přidělené veřejné telefonní číslo v rozsahu 558 111 XXX. Z tohoto čísla je možné volat na všechna veřejná telefonní čísla v České republice i v zahraničí. Současně je toto číslo dostupné pro volání z ostatních sítí.
Poskytovatel zajišťuje bezplatné výpisy volání, přístupné v zákaznickém účtu uživatele na webových stránkách poskytovatele www.c2net.cz

Uživatel přidělená telefonní čísla smí požívat pouze v okrese Frýdek-Místek.

 

 

3. Objednávka služeb, fakturace a platby za služby

Služby, nabízené v článku 2. těchto všeobecných podmínek je možné objednat telefonicky na tel. 558 111 111 či mailem na . Zájemce je poté kontaktován zaměstnancem poskytovatele, který s ním dohodne termín zřízení požadované služby. Nejpozději před zahájením instalace je uživatel povinen podepsat smlouvu o poskytování služeb. Zprovoznění služby potvrdí uživatel podpisem předávacího protokolu.

Platby za Internet u domácností jsou prováděny dvěma způsoby:

a) měsíční – fakturováno je k 15. dni v měsíci, kterého se úhrada týká, splatnost faktur je čtrnáctidenní

b) čtvrtletní – fakturováno je k 1. dni čtvrtletí (1.1., 1.4., atd.), splatnost faktur je čtrnáctidenní

Platby za Internet u firem jsou prováděny měsíčně, termín vystavování faktur a doba splatnosti je dohodnuta individuálně s každým uživtelem.

Podklady pro zavedení trvalého příkazu za službu připojení k Internetu najde každý uživatel ve svém zákaznickém účtu na webových stránkách www.c2net.cz.

Pokud dojde ke zprovoznění služby jindy, než k prvnímu dni kalendářního měsíce, je první, tedy neúplný měsíc, resp. čtvrtletí fakturováno poměrově, např. je-li Internet zapojen k 15. dni měsíce, hradí se polovina měsíční platby.

Volání přes VoIP linku je fakturováno čtvrtletně, vždy k poslednímu dni čtvrtletí, tj. k 31.3., k 30.6., k 30.9. a k 31.12. Faktury jsou splatné do 14 dnů od vystavení. Při fakturaci volání je u každého telefonního čísla uplatňován tzv. minimální účet, tj. minimální fakturovaná částka. V případě že uživatel během čtvrtletí provolá méně než minimální účet, je mu fakturována
částka ve výši tohoto minimálního účtu. Výše minimálního účtu je pro každé telefonní číslo uvedená ve smlouvě.

 

4. Podmínky pro poskytování služeb

Podpisem smlouvy o poskytování některé ze služeb uživatel v plném rozsahu akceptuje všeobecné podmínky pro poskytování služeb.

U bezdrátových přípojek k Internetu je poskytovatel zpravidla výlučným vlastníkem přijímacího zařízení a antény a je oprávněn toto zařízení měnit, doplňovat, přemisťovat či upravovat. V případě ukončení poskytování služby je uživatel povinen zařízení vrátit popř. umožnit jeho demontáž.

Poskytovatel nenese odpovědnost za zneužití poskytovaných služeb. Při zneužití služeb zákazníkem odpovídá zákazník za škodu, kterou tím způsobí poskytovateli či třetí osobě.

Zákazník se zavazuje zacházet se svými přístupovými parametry jako s důvěrnými údaji a neposkytovat je třetím osobám.
Poskytovatel se zavazuje umožnit uživateli seznámení se s aktuálním zněním všeobecných podmínek, s popisem služby či ceníkem služeb, a to elektronickou formou, především zveřejněním na webových stránkách www.c2net.cz

 

5. Omezení přístupu ke službám

Poskytovatel má právo odpojit uživatele od poskytovaných služeb v některém z níže uvedených případů:

 1. uživatel neuhradil fakturu ve lhůtě splatnosti
 2. uživatel úmyslně či z nedbalosti umožňuje nelegální činnost, popř. se do ní přímo zapojuje
 3. uživatel porušil zákon na ochranu osobních údajů
 4. uživatel rozesílá spam či šíří počítačové viry
 5. uživatel nedodržuje technické parametry, uvedené v předávacím protokolu, zkouší je neoprávněně měnit popř. cíleně testuje zranitelnost sítě poskytovatele
 6. uživatel omezuje svou činností ostatní uživatele, např. rozesílá data s cílem přetížit síť
 7. uživatel umožní využívání některých služeb třetím osobám bez příslušného oprávnění dle zák. č. 127/2005 sb., o elektronických komunikacích.

Za opětovné zprovoznění poskytovaných služeb je uživatel povinen zaplatit poskytovateli poplatek ve výši 200 Kč.

V případě, že je přípojka k Internetu omezena pouze na bytovou jednotku uživatele a ten umožní přístup k Internetu třetím osobám bez souhlasu poskytovatele, je uživatel povinen uhradit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 15 000 Kč.

 

6. Hlášení poruch, servis a reklamace poskytovaných služeb

Při poskytování služeb může dojít k dočasnému snížení jejich kvality, popř. k přerušení poskytovaných služeb. Pokud lze tuto situaci předvídat, je poskytovatel povinen upozornit uživatele zasláním zprávy na kontaktní email.

V případě zjištění závady je uživatel povinen tuto co nejdříve ohlásit na tel. 558 111 111 popř. na email Před ohlášením závady je uživatel povinen zkontrolovat své uživatelské zařízení popř. provést jeho restart (odpojit na pět minut od zdroje elektřiny).

V případě zjištění závady na síti je poskytovatel povinen ji co nejdříve odstranit, nejpozději do 72 hodin od jejího nahlášení, způsobem dle druhého odstavce tohoto článku, pokud mu v tom nezabrání objektivní důvody jako např. znemožnění přístupu k zařízení či výpadek elektrického proudu.

Náklady na odstranění závady na přípojce nese poskytovatel, náklady na odstranění závady na zařízení uživatele (PC, router, VoIP brány, domácí rozvod) nese uživatel.

Technik poskytovatele si při každém servisním zásahu nechá podepsat evidenční záznam, na základě kterého je možné vystavit uživateli fakturu v souladu s předchozím odstavcem textu.

Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen mu nahradit škodu, která vznikne v důsledku závady.

Uživatel je oprávněn žádat slevu resp. vrácení již zaplaceného měsíčního paušálu v případě, že služba prokazatelně nebyla poskytnuta a závada nebyla odstraněna bez zbytečného odkladu, nejpozději do 72 hodin od jejího nahlášení. Tuto žádost je nutno doručit mailem na adresu .

 

7. Závěrečná ustanovení

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. uděluje uživatel po dobu poskytování služeb poskytovateli oprávnění shromažďovat, uchovávat a užívat jeho osobní údaje, uvedené ve smlouvě a v zákaznickém účtu v systému poskytovatele.

Poskytovatel se zavazuje neposkytovat osobní údaje uživatelů třetím osobám.

 

 

 

Všeobecné podmínky poskytování služeb C2NET 2014

213,41 kB

Stáhnout

 

Smlouva Internet-kabel VZOR 2014

135,38 kB

Stáhnout

 

Smlouva Internet-bezdrát VZOR 2014

136,66 kB

Stáhnout

 

Smlouva VoIP-linka VZOR 2014

128,44 kB

Stáhnout